Fraudebeleid

Fraudebeleid

 

Voor het behoud van een gezonde relatie tussen Guardian Group Nederland N.V. en haar klanten vormt vertrouwen de kern. Wij gaan ervan uit dat onze klanten te allen tijde eerlijk en oprecht handelen. Niettemin blijkt uit verschillende onderzoeken dat een kleine groep klanten dit vertrouwen schaadt door fraude te plegen. Diepgaande studies tonen eveneens aan dat verreweg de meeste klanten van mening zijn dat het noodzakelijk is om streng op te treden tegen verzekeringsfraude. Dit inzicht is begrijpelijk, gezien de directe correlatie tussen fraude en premieverhogingen. Om dit te voorkomen, voeren wij grondige controles uit bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen om de rechtmatigheid en juistheid ervan te verifiëren.

 

Identiteitscontrole
Bij het aanvragen van een verzekering voeren wij zorgvuldig identiteitscontroles uit, zowel van de aanvrager als de uiteindelijk belanghebbende van een verzekering of financiële dienst. Deze controles worden herhaald bij het uitbetalen van schadeclaims. Hierbij tevens wordt gecheckt of de betrokkene voorkomt op een sanctielijst als bedoeld in de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Definitie van fraude
Bij Guardian Group Nederland N.V. beschouwen we fraude als ‘het opzettelijk benadelen van Guardian Group Nederland N.V. ten gunste van de fraudeur of een derde partij.’ Fraude omvat het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie aan Guardian Group Nederland N.V., zowel bij het aanvragen van een verzekering als bij het claimen van een schade. Bijvoorbeeld door het verdraaien van gebeurtenissen, het manipuleren van bedragen op nota’s, het onrechtmatig declareren van schade, het opnieuw indienen van afgewezen schadeclaims met verschillende verhalen, opzettelijke schade veroorzaken en dit als een ongeluk presenteren, het valselijk beweren van letselschade of het overdrijven van de ernst van letsel.

 

Voorkomen van misverstanden
Om verwarring en fouten te voorkomen, moedigen wij klanten aan om bij onduidelijkheden contact op te nemen met de adviseur. Dit geldt met name bij het invullen van formulieren, het melden van schades of het verstrekken van informatie bij schadeclaims.

 

Fraudecoördinator
Binnen het team van Guardian Group Nederland N.V. werkt onder meer een gekwalificeerde specialist die zich bezighoudt met het voorkomen, opsporen en bestrijden van verzekeringsfraude. Deze coördinator Fraudebeheersing is geregistreerd als (kandidaat)coördinator in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing, dat wordt beheerd door het Nederlands Instituut voor Registerexperts (Nivre) onder de verantwoordelijkheid van het Verbond van Verzekeraars.

 

Methoden voor het opsporen van fraude
Wij hanteren verschillende methoden om de waarheid te achterhalen en fraude op te sporen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Deze methoden omvatten:

 • Het initiëren van onderzoek naar het gedrag van individuen of vergaren informatie die van belang kan zijn bij het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding, of het vaststellen van de omvang van een verzekeringsuitkering;
 • Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die op andere manieren en uit verschillende bronnen afkomstig zijn dan van de betreffende persoon zelf. Dit kan onder meer informatie omvatten uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en het internet. Ook verkrijgt Guardian Group Nederland N.V. informatie van andere individuen, zoals tipgevers of getuigen;
 • Het kunnen (laten) vergaren van informatie door middel van technisch, tactisch en persoonlijk onderzoek. Hierbij valt te denken aan het observeren of interviewen van personen, het analyseren van ongevallen, controle van nota’s, brand(technisch)onderzoek en het onderzoeken van braaksporen;
 • Het gebruik maken van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen en kunnen informatie uitwisselen met andere verzekeringsmaatschappijen en/of financiële instellingen.

 

Uitbesteding van onderzoeken
Sommige onderzoeken worden intern uitgevoerd, terwijl andere worden uitbesteed aan externe onderzoeksbureaus. Deze bureaus opereren in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving voor het uitvoeren van onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.

 

Maatregelen bij vermoeden van fraude
Zodra er voldoende feiten zijn verzameld om een vermoeden van frauduleus handelen te rechtvaardigen, stellen wij de betrokken persoon hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze persoon krijgt de gelegenheid om aanvullende uitleg te verschaffen voordat verdere maatregelen worden genomen.

 

Maatregelen bij fraude
Bij vastgestelde fraude kunnen wij diverse maatregelen nemen, zoals:

 • Wij vergoeden de schade niet of vorderen de uitgekeerde schade terug;
 • Wij vorderen de gemaakte (onderzoeks-)kosten terug;
 • Wij kunnen uw lopende schadeverzekeringscontracten en andere contracten opzeggen;
 • Wij kunnen u uitsluiten van toekomstige contracten, zowel met ons als met de met ons samenwerkende intermediairs;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens opnemen in interne en externe incidentenregisters;
 • Wij kunnen melding maken van uw persoonsgegevens aan de Stichting CIS. Om fraude te voorkomen en aan te pakken, maken verzekeraars gebruik van een Waarschuwingssysteem dat wordt beheerd door Stichting CIS. Hierin worden persoonsgegevens opgenomen en geraadpleegd door aangesloten verzekeraars. Het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen bevat verdere details over dit systeem. Voor aanvullende informatie verwijzen wij naar de website van Stichting CIS;
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens melden bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars;
 • Wij kunnen aangifte doen bij de politie.

 

Kostenverhaal bij fraude
Voor interne onderzoekskosten hanteren wij een standaard schadevergoeding van € 532,- Dit wordt verhaald door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). Naast dit standaardbedrag kan SODA namens Guardian Group Nederland N.V. ook overige kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Vanaf 15 december 2019 kan bij fraude bij het aanvragen van een verzekering een aanvullende interne kostenvergoeding van € 101,- in rekening worden gebracht. Meer informatie over SODA is te vinden op www.so-da.nl

 

Aangifte bij de politie
Bij ontdekking van fraude doet Guardian Group Nederland N.V. in sommige gevallen aangifte bij de politie. Aangifte kan ook worden gedaan op basis van vastgestelde feiten bij een ernstig vermoeden van fraude.

 

Communicatie met fraudeur
Fraudeurs worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de genomen maatregelen en bevindingen.

 

Wilt u (mogelijke) fraude melden?
Indien er vermoedens zijn van fraude door een verzekerde of andere relatie van Guardian Group Nederland N.V., kan dit gemeld worden aan de afdeling Speciale Zaken via:

E-mail: specialezaken@myguardiangroup.eu

Telefoon: + 31 (0) 6 5891 4759 (op werkdagen, tijdens kantooruren)

 

Bij het melden van fraude is het van belang dat de verstrekte informatie correct aan het juiste dossier wordt gekoppeld. Daarom vragen wij altijd om de volgende informatie:

 • naam van de gevolmachtigde agent
 • schadenummer
 • naam, adres, geboortedatum van de betrokken persoon of personen
 • informatie over de (vermoedelijke) fraude
 • contactgegevens voor het opvragen van eventuele aanvullende informatie aan/door Guardian Group Nederland N.V.

Deze informatie komt rechtstreeks terecht bij de coördinator Fraudebeheersing die zorgvuldig omgaat met de verstrekte informatie conform ons privacystatement.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!