Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

 

Een van de vereisten voor Guardian Group Nederland (hierna GGNL) is dat zij een beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf waarborgt. Als onderdeel daarvan voert GGNL een beheerst beloningsbeleid.

 

Doel en reikwijdte
Het doel van dit Beloningsbeleid is om vast te leggen op welke wijze GGNL met beloningen van medewerkers omgaat. Het is erop gericht te voorkomen dat een beloning kan leiden tot onjuiste behandeling van polishouders of risicovolle gedragingen met een negatief effect op GGNL en de polishouders, alsmede op de financiële sector in zijn geheel. De betrokken medewerkers dienen zich te richten op de lange termijn belangen van de polishouders en dienen risicovolle gedragingen te vermijden.

Dit beloningsbeleid geldt voor alle natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten voor of onder verantwoordelijkheid van GGNL en is daarmee van toepassing op de gehele Staf van GGNL. Het maakt voor de toepassing van het beleid niet uit welke functies die personen vervullen. Alle functies bij GGNL vallen onder de reikwijdte van het Beloningsbeleid; van leden van de RvB en RvC tot ICT-medewerkers. Het Beloningsbeleid is derhalve niet beperkt tot de functies bij GGNL waarin personen zich daadwerkelijk bezighouden met het verlenen van financiële diensten. In het beloningsbeleid kan op onderdelen onderscheid gemaakt worden naar aard van de functie van de medewerker (bijv. dagelijks beleidsbepaler / tweede echelon functionaris / overige functionarissen). Het Beloningsbeleid is daarbij van toepassing op medewerkers met een dienstbetrekking, maar ook op alle personen die onder verantwoordelijkheid van de financiële onderneming werken, zoals ingehuurde uitzendkrachten.
Dit Beloningsbeleid zal aan alle betrokkenen ter beschikking worden gesteld op de wijze zoals omschreven in het Communicatieplan van GGNL. De gehele Staf wordt ook op de hoogte gebracht van wezenlijke veranderingen in dit Beloningsbeleid.

 

Uitgangspunten
Het Beloningsbeleid van GGNL bestaat uit algemene uitgangspunten en een vaste en variabele beloning voor medewerkers van GGNL.

 

Algemene uitgangspunten
De algemene uitgangspunten zijn gebaseerd op het wettelijk kader in de artikelen 1:114 tot en met 1:129 Wft en luiden als volgt:

– GGNL voert een beleid dat is afgestemd op de omvang en organisatie van GGNL en op de aard, reikwijdte en complexiteit van de werkzaamheden van GGNL.
– Het beleid van GGNL discrimineert niet en is volstrekt neutraal in relatie tot godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.
– De door GGNL te verstrekken componenten van beloning van medewerkers zijn ‘vast’ of ‘variabel’. Vaste beloning is het deel van de totale beloning dat bestaat uit onvoorwaardelijke financiële of niet-financiële voordelen zoals uitgewerkt in dit beloningsbeleid of in overeenkomsten ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden voor de onderneming. Variabele beloning is het deel van de totale beloning dat geen vaste beloning is. Voor vaste beloning is geen aanvullende prestatie vereist, voor variabele beloning is wel een aanvullende prestatie vereist.
– De beloningen bestaan niet uit aandelen en opties.
– GGNL verstrekt geen beloningen die (i) het gedrag van een medewerker negatief kunnen beïnvloeden en het risicoprofiel van GGNL of de financiële sector in zijn geheel kunnen aantasten en (ii) de belangen van de polishouders ondergeschikt maakt aan het kunnen verkrijgen van de beloning door de medewerker van GGNL.
– Een vertrekvergoeding voor medewerkers is slechts mogelijk onder voorwaarden. Zo keert GGNL aan een vertrekkende dagelijkse beleidsbepaler van GGNL geen vertrekvergoeding uit die meer dan 100% bedraagt van de vaste beloning op jaarbasis.
– Dividenduitkering door GGNL aan haar aandeelhouders valt niet onder het Beloningsbeleid.
– Voor medewerkers in bestuurdersfuncties en in controlefuncties zullen de prestaties en variabele beloning afzonderlijk worden bepaald van de bedrijfsonderdelen die zij controleren en op basis van de doelstellingen van de interne controlefunctie.
– De beloning van de van bestuurders van GGNL wordt vastgesteld door de raad van commissarissen van GGNL.

 

Vaste beloning voor medewerkers van GGNL
– Medewerkers van GGNL ontvangen een vaste beloning. De vaste beloning bestaat uit geld of uit secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een lease auto en een mobiele telefoon.
– De vaste beloning wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen GGNL en de betreffende medewerker.

 

Variabele beloning voor medewerkers van GGNL
– Naast een vaste beloning kan GGNL aan medewerkers ook een variabele beloning toekennen. De variabele beloning bestaat uit geld.
– De variabele beloning wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst tussen GGNL en de betreffende medewerker en is gekoppeld aan bepaalde criteria en prestaties van de medewerker. Deze criteria zijn voor tenminste de helft gebaseerd op niet-financiële criteria. Bij de jaarlijkse beoordeling of evaluatie van de medewerker worden deze criteria en prestaties bepaald. Een variabele beloning wordt alleen toegekend en uitgekeerd aan de betreffende medewerker, indien GGNL heeft vastgesteld dat aan deze vooraf bepaalde criteria is voldaan en de prestaties daadwerkelijk zijn behaald.
– Niettegenstaande de prestaties van de medewerker onder (m), wordt de variabele beloning aan een medewerker verlaagd, indien deze medewerker (i) niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag of (ii) verantwoordelijk was voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de financiële positie van GGNL aanmerkelijk is verslechterd.
– Niettegenstaande de prestaties van de medewerker onder (m), wordt de variabele beloning aan een medewerker teruggevorderd, indien deze medewerker (i) niet heeft voldaan aan passende normen inzake bekwaamheid en correct gedrag of (ii) verantwoordelijk was voor gedragingen die ertoe hebben geleid dat de positie van de onderneming aanmerkelijk is verslechterd.
– De variabele beloning van een individuele medewerker op jaarbasis bedraagt ten hoogste 20% van de vaste beloning van die medewerker op jaarbasis.
– GGNL verstrekt geen gegarandeerde variabele beloningen aan haar medewerkers, noch aan nieuwe medewerkers.
– Echter, in afwijking van uitgangspunt (q) kan GGNL een gegarandeerde variabele beloning overwegen in het kader van de werving van nieuwe medewerkers. In die specifieke context mag een dergelijke gegarandeerde variabele beloning echter alleen worden toegepast onder de volgende voorwaarden dat deze (i) wordt toegekend in het eerste jaar van het dienstverband, en (ii) GGNL voldoet aan alle wettelijke kapitaalvereisten, solvabiliteitsvereisten en eigenvermogensvereisten die op GGNL van toepassing zijn.

 

Evaluatie
Periodiek wordt het Beloningsbeleid geëvalueerd en indien nodig wijzigingen aangebracht.

 

Publicatie
Een beschrijving van de werking van het Beloningsbeleid wordt gepubliceerd in de jaarrekening of het jaarverslag. Daarnaast wordt een samenvatting van het Beloningsbeleid geplaatst op de website.

Heeft u een vraag? Neem direct contact met ons op!